Prozkoumal jsi všechno?

Už jsi četl náš blog?

Buď v obraze!

Měj pravidelné fresh info o akcích, kurzech, slevách, soutěžích, článcích a mnohem víc.

Souhlasím se zpracováním údajů pro účely unikátních e-mailů a novinek XA.

Náš nejžhavější zážitek

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společnosti XTREME ADVENTURES s.r.o., IČ 085 25 820, se sídlem Vsetín, Horní náměstí 3, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79825 (dále jen „XTREME ADVENTURES“), a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.xtremeadventures.eu (dále jen „Web“), či při jiné činnosti pracovníků XTREME ADVENTURES, a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.

XTREME ADVENTURES jsou správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování můžete využít některý z těchto kontaktů:

Adresa pro doručování: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

Telefonní číslo: +420 792767642

Kontaktní e-mail: [email protected]

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím Webu nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Webu.

 

1.        Registrace na Webu a nákup registrovaného zákazníka

Na Webu se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře a založit tak svůj uživatelský účet. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, korespondenční adresu, email, telefonní číslo, datum narození, případně váhu, výšku a konferenční velikost. Registrací je založen uživatelský účet. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, XTREME ADVENTURES mohou bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích se doporučuje provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. V opačném případě XTREME ADVENTURES nenesou odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. 

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete zejména objednávat zážitek nebo zboží, vytvářet rezervace termínů zážitků, sledovat objednávky a proces jejich vyřízení a spravovat uživatelský účet včetně do něj zadaných údajů. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na Webu. XTREME ADVENTURES mají právo uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo podmínek, se kterými jste jeho založením vyslovili souhlas.

 

2.        Nákup neregistrovaného zákazníka

Web můžete využívat a nakupovat na něm také bez vytvoření uživatelského účtu, tedy jako neregistrovaný zákazník. Do objednávky neregistrovaného zákazníka je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, korespondenční adresa, email a telefon.

 

3.        Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky, při registraci uživatelského účtu, při zadání dotazu přihlášení k odběru newsletteru poskytujete XTREME ADVENTURES některé vaše osobní údaje. Dále při užívání Webu dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž mají XTREME ADVENTURES přístup. Jak jste informováni při jejich zadání, tímto úkonem a užíváním Webu udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. Pro zpracování vašich osobních údajů musí XTREME ADVENTURES mít vždy zákonný podklad. V případě registrace k odběru newsletteru, zadání dotazu či vytvoření uživatelského účtu bez objednání zboží je takovým podkladem váš souhlas se zpracováním vašich údajů, v případě zadání údajů při objednávce zážitku či zboží je tímto podkladem skutečnost, že XTREME ADVENTURES údaje potřebují k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb či kupní smlouvy a plnění povinností z nich vyplývajících, v případě rezervace termínu zážitku je takovým podkladem skutečnost, že XTREME ADVENTURES údaje potřebují k uskutečnění zážitku. V některých případech XTREME ADVENTURES mohou vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu jejich oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování jejich podnikání.

Při nakládání s osobními údaji XTREME ADVENTURES postupují v souladu s právním řádem České republiky, zejména se ZOOÚ a s Nařízením.

 

4.        Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které XTREME ADVENTURES dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky, registrace či rezervace termínu zážitku. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které XTREME ADVENTURES získávají automaticky v souvislosti s využíváním Webu, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na Web, datum a čas první a poslední objednávky, registrace, termínu konání zážitku, zakoupení poukazu, druhu zakoupeného zážitku či zboží, informace získané pomocí souborů cookie, u registrovaných dále rank, zážitky či zboží v opuštěném košíku, celkový počet objednávek a další obdobné informace. XTREME ADVENTURES upozorňují, že pokud není výslovně stanoveno jinak, tyto další údaje mohou získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na Webu nakupujete nebo ne. Tyto další údaje pomáhají XTREME ADVENTURES zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jste informováni po příchodu na Web.

 

5.        Jak jsou využívány osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám XTREME ADVENTURES především umožňují přístup k vašemu uživatelskému účtu a co nejsnazší užívání Webu. Tyto osobní a další údaje jsou pro XTREME ADVENTURES rovněž nezbytné v případě vaší objednávky zážitku či zboží a rezervace termínu zážitku, aby XTREME ADVENTURES věděli, s kým smlouvu uzavírají, měli vám zážitek či zboží jak doručit a v případě potřeby vás mohli kontaktovat. Údaje dále využívají pro komunikaci ohledně správy vašeho uživatelského účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování služeb XTREME ADVENTURES, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů Webu.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů Webu a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. V některých případech, jako je například uskutečnění objednávky, takto XTREME ADVENTURES mohou činit, dokud proti tomu nevznesete námitku, v jiných případech tak mohou činit jen s vaším souhlasem, o jehož udělení jste vždy žádáni a informováni o účelu, pro který souhlas udělujete. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou emailu na kontaktní emailovou adresu.

 

6.        Jak se spravují a zpracovávají vaše osobní údaje?

XTREME ADVENTURES jsou správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ i Nařízení, a společnost je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracováním vašich osobních a dalších údajů mohou XTREME ADVENTURES pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě registrace k zasílání obchodních sdělení či vytvoření uživatelského účtu budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte váš souhlas či dáte XTREME ADVENTURES jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.         Komu jsou vaše osobní údaje předávány?

V některých případech jsou vaše údaje v minimální míře poskytovány jednotlivým konkrétním smluvním partnerům a dodavatelům zážitků, aby vás mohli v případě potřeby snáze kontaktovat a připravit pro vás co možná nejlepší zážitek. Dále pro zajištění některých konkrétních podpůrných činností, XTREME ADVENTURES využívají služeb a aplikací specializovaných dodavatelů a zpracovatelů. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Pokud jsou vaše údaje využívány pro marketingové účely, mohou být předány osobě, která pro XTREME ADVENTURES tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu. Těmito dodavateli a zpracovateli jsou: MailChimp – systém pro zasílání e-mailů, Česká pošta, GLS, DPD, PPL, Zásilkovna, HotJar, Stripe, PayU, MasterCard, Visa, Ticket Benefits, FlexiPass, Benefity.cz, Benefit Plus, Endered CZ a Le Chèque Déjeuner – partneři provozující platební systémy, Google LLC, Chrome, Internet explorer, Firefox, Instagram, Facebook – pro účely cookies, Mejd.cz.

  

8.        Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda jsou o vás nějaké osobní údaje zpracovávány.

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě vaší písemné žádosti XTREME ADVENTURES odstraní vaše osobní údaje z databáze. Do doby, než bude rozhodnuto o vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz, máte právo požadovat, aby bylo zpracování dotčených údajů omezeno. 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a XTREME ADVENTURES nebudou vaše údaje zpracovávat až do doby, než prokáží závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by takovým oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud se domníváte, že XTREME ADVENTURES nebo jimi pověřený zpracovatel osobních údajů provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s právními předpisy, můžete:

a)     požádat XTREME ADVENTURES nebo zpracovatele o vysvětlení;

b)     požádat, aby XTREME ADVENTURES nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;

c)      podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů vám XTREME ADVENTURES zaručují, že vám vyjdou maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů mohou XTREME ADVENTURES požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 

9.        Služby společnosti Google a soubory cookies

Web pro svou činnost využívá takzvané cookies. Web dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb. 

Jedná se o službu, která zaznamenává chování návštěvníků Webu a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím napomáhá zlepšovat Web a jejich uživatelskou přívětivost.

Sbíraná data o uživatelích Webu jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.

Služba Google Analytics je navíc rozšířena o následující reklamní funkce, které poskytuje společnost Google

a)     Remarketing

b)     GDN (Google display network) reporting

c)      Demografické a zájmové přehledy Google Analytics

Více informací o využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.
Nepřejete-li si být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, můžete využít možnosti zablokování přes Google Analytics Opt-out.

Pokud používáte účet Google a povolili jste v něm využívání přidružování údajů pro účely personalizace reklamy, XTREME ADVENTURES mohou v rámci anonymních statistik Google Analytics využívat údaje o užívání různých zařízení uživateli Google účtů za účelem zlepšení našich služeb. Tyto údaje můžete spravovat ve svém účtu Google na stránce Moje aktivita

 

10.    Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka Webu, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Používáním Webu udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a XTREME ADVENTURES, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na Webu. O používání souborů cookies jste byli informováni při vašem prvním přístupu na Web.

 

11.    Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Odmítnutím používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce Webu.

  

12.    Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy XTREME ADVENTURES využívají služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro vás to znamená, že se vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou Webu projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o vašem pohybu na Webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit váš internetový prohlížeč.

 

Tyto zásady jsou účinné dnem 1. 12. 2021.


Zavolejte nám!